Вакансії


Провідний архівіст відділу формування Національного архівного фонду

Завдання та обов’язки: установлює контакти, веде переговори з власниками особових архівів, колекцій, знайомиться зі складом документів, висновки подає на розгляд ЕПК ЦДАМЛМ України; проводить попередню експертизу документів, складає акти прийому-передачі документів, готує і передає документи до архівосховища згідно актів приймання-передавання; веде картотеку, книгу обліку власників особових архівів діячів літератури і мистецтва; бере участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань архівознавства, виступає з доповідями, статтями, лекціями, повідомленнями; бере участь у роботі з підвищення кваліфікації; бере участь у складанні поточних і перспективних планів відділу.


Архівіст відділу формування Національного архівного фонду

Завдання та обов’язки: установлює контакти, веде переговори з власниками особових архівів, колекцій, знайомиться зі складом документів, висновки подає на розгляд ЕПК ЦДАМЛМ України; проводить попередню експертизу документів, складає акти прийому-передачі документів, готує і передає документи до архівосховища згідно актів приймання-передавання; веде картотеку, книгу обліку власників особових архівів діячів літератури і мистецтва; бере участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань архівознавства, виступає з доповідями, статтями, лекціями, повідомленнями; бере участь у роботі з підвищення кваліфікації; бере участь у складанні поточних і перспективних планів відділу.


Архівіст відділу забезпечення збереженості документів

Завдання та обов’язки: проводить роботу по забезпеченню збереженості архівних документів, що знаходяться в архівосховищах (контроль за температурно-вологісним, санітарним та протипожежним станом архівосховищ, їх опечатування; видає-приймає документи з архівосховищ ЦДАМЛМ України до читальної зали та працівникам інших структурних підрозділів та контролює своєчасне їх повернення; здійснює перевіряння наявності і фізичного стану архівних документів; здійснює розшук відсутніх документів; приймає участь у топографу ванні і розміщенні документів в архівосховищах; здійснює написання та наклеювання ярликів на картонажі.


Провідний архівіст відділу довідкового апарату документів

Завдання та обов’язки: створює і вдосконалює систему довідкового апарату до документів особового походження, що перебувають на постійному зберіганні в ЦДАМЛМ України; здійснює науково-технічне описування архівних документів фондів особового походження з укладанням описів; проводить роботи із удосконалення та перероблення описів фондів особового походження, що не відповідають сучасним вимогам до їх використання; аналізує якісний склад профільних архівних документів, проводить експертизу наукової і практичної цінності документів фондів особового походження й оформлює її результати; надає пропозиції щодо віднесення документів фондів особового походження до унікальних документів, включення їх до Анотованого переліку унікальних документів Національного архівного фонду України (далі – НАФ); розробляє рекомендації та вносить пропозиції безпосередньому керівникові з питань удосконалення системи довідкового апарату до документів фондів особового походження, що перебувають на постійному зберіганні в ЦДАМЛМ України; бере участь у підготовці нормативних документів і науково-методичних розробок із питань створення та вдосконалення довідкового апарату, здійснює наукове керівництво дослідженнями з архівознавства та документознавства відповідно до профілю відділу; вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи архівних установ із питань створення та вдосконалення довідкового апарату, впроваджує наукові досягнення та прогресивні методи роботи; надає консультації і методичну допомогу користувачам документної інформації ЦДАМЛМ України, працівникам архівних установ із питань створення та вдосконалення довідкового апарату; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад, тематичних зустрічей із питань створення та вдосконалення довідкового апарату; виступає з науковими доповідями, статтями, оглядами, повідомленнями з профільних відділу питань; визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і розробок із архівної справи та документознавства відповідно до профілю відділу, організовує практичну реалізацію цих результатів; складає індивідуальні плани роботи, готує звіти про їх виконання.


Провідний архівіст сектору формування та ведення каталогів відділу довідкового апарату документів

Завдання та обов’язки: бере участь у роботі з формування та ведення каталогів і баз даних; проводить роботи з каталогізації документів; укладає тематичні та іменні картки на документи особового походження, а також на  документи установ і організацій; здійснює індексування та систематизацію каталожних карток; проводить виявлення дублетних каталожних карток; здійснює включення карток до каталогів; проводить редагування каталожних карток; здійснює друк каталожних карток; проводить роботи з удосконалення каталогів; вивчає схеми систематизації каталожних карток за розділами; проводить деталізацію розділів каталогів; вносить зміни та доповнення до робочої схеми; уточняє анотації на тематичних картках; проводить експертизу каталожних карток; проводить роботи по внесенню змін у каталожні картки після удосконалення описової документації; здійснює зміну індексів, пересистематизацію та включення карток до каталогів; здійснює написання розподільників та ярликів на ящиках каталогів; проводить роботи з вивіряння повноти інформації, що міститься в каталогах; здійснює відбір та введення інформації до бази даних «Архівні фонди ЦДАМЛМ України»; веде на рівні аркушів фондів базу даних «Архівні фонди України»; надає користувачам в установленому порядку можливість користуватися каталогами і базами даних, повідомляє про склад і зміст документів у фондах ЦДАМЛМ України; веде облік із каталогізації (укладає акти та довідки про подокументну каталогізацію фондів, інші облікові документи) та введення інформації до баз даних; забезпечує схоронність каталожних карток та облікової документації каталогів; бере участь у розгляді проектів нормативних документів і науково-методичних розробок із профільних сектору питань; вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи архівних установ із профільних сектору питань, впроваджує наукові досягнення та прогресивні методи роботи; вносить пропозиції безпосередньому керівникові з питань вдосконалення формування та ведення каталогів і баз даних; надає консультації і методичну допомогу користувачам документної інформації ЦДАМЛМ України, працівникам архівних установ із профільних сектору питань; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад, тематичних зустрічей із профільних сектору питань; виступає з доповідями, статтями, оглядами, повідомленнями з профільних сектору питань; складає індивідуальні плани роботи, готує звіти про їх виконання.


Архівіст сектору інформаційних технологій

Завдання та обов’язки: встановлює на робочі комп’ютери працівників програмне забезпечення; підтримує апаратне забезпечення робочих комп’ютерів працівників у належному стані; підключає до робочих комп’ютерів працівників принтери, сканери, інші пристрої; займається створенням цифрового фонду користування документами установи; виконує замовлення читачів та працівників установи зі сканування та ксерокопіювання документів, друкованих видань; забезпечує технічну підтримку масових заходів (виставок, конференцій, семінарів тощо), які відбуваються в ЦДАМЛМ України; виконує доручення керівництва, які перебувають в межах його компетенції; подає на розгляд керівництва пропозиції щодо придбання необхідного апаратного та програмного забезпечення; подає пропозиції до проекту кошторису витрат на технічне обслуговування, ремонт та модернізацію ІТС ЦДАМЛМ України та витратні матеріали; бере участь у складанні річного та квартальних планів своєї роботи.


Робітник з комплексного обслуговування будинків відділу експлуатації та ресурсного забезпечення

Завдання та обов’язки: підтримує в належному стані будівлю та приміщення ЦДАМЛМ України, систему центрального опалення, водопостачання, каналізацію, водостоки, що забезпечує нормальну роботу установи; проводить сезонну підготовку будівлі та приміщень, здійснює періодичний огляд технічного стану будинків і споруд які обслуговує; здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд з виконанням ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, шпалерних, бетонних, теслярських) із застосуванням помостів, люльок, підвісних та інших страхувальник і підйомних пристроїв; виконує санітарно-технічні та електротехнічні роботи під керівництвом робітника вищої кваліфікації; приймає участь в озеленені прилеглої території та виконує інші роботи  з прибирання території.


Електромонтер з обслуговування електроустановок відділу експлуатації та ресурсного забезпечення

Завдання та обов’язки: обслуговує силові і освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу; веде нагляд за станом електромережі приміщень ЦДАМЛМ України, а у разі її пошкодження або несправності приймає міри для усунення даних недоліків; проводить своєчасну ревізію електрообладнання з послідуючим записом в спеціальному журналі, прокладає і здійснює монтаж кабельних електромереж; бере участь у поточному обслуговувані акумуляторних батарей; виконує монтажні роботи з електроосвітлення, встановлює освітлювальну арматуру, вимикачі, розетки, настінні патрони та промислові прожектори, замінює дроселі пускорегулювальної апаратури в люмінесцентних світильниках; виконує заявки з ліквідації неполадок в електричній мережі, веде технічну документацію.


Зберігач фондів відділу «Літературно-мистецькі Плюти»

Завдання та обов’язки: забезпечує збереженість документів, музейних предметів, друкованих видань, переданих у тимчасове зберігання працівникам відділу для виконання їх посадових завдань; відповідає за правильний облік музейних предметів, друкованих видань та архівних документів, їх схоронність від руйнування і крадіжок; веде облік і щорічно перевіряє наявність та стан збереження музейних предметів, друкованих видань та архівних документів із фондів відділу; здійснює шифровку, маркування музейних предметів, друкованих видань та архівних документів із фондів відділу; здійснює розміщення та зберігання у сховищах, меморіальному будинку О.Корнійчука та будинках музейних предметів, друкованих видань та архівних документів із фондів відділу та на час тимчасових виставок з фондів приватних осіб та організацій; підтримує у сховищах, меморіальному будинку О.Корнійчука та будинках температурно-вологісний та світловий режим.


Свої резюме резюме надсилайте на електронну адресу csamla.ua@gmail.com.
Звертайтеся за телефонами: 278-09-84, 278-44-81.


Наказ про оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу використання інформації документів та комунікацій

Повідомлення про початок проходження перевірки


Наказ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами відділу формування Національного архівного фонду

Наказ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста сектору взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами відділу формування Національного архівного фонду


Наказ про оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу формування Національного архівного фонду

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій

Наказ про визначення переможців конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»


Наказ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору зберігання друкованих видань відділу забезпечення збереженості документів

Наказ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу формування Національного архівного фонду

Наказ про визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

Наказ про визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»