«Адольф Ошеров. Мистецька галерея українського митця»

Особливою місією нашої установи є постійне поповнення архівно-музейного зібрання та пропагування кращих надбань українського мистецтва. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва (ЦДАМЛМ України) – одне з найбільших архівних сховищ Європи літературно-мистецького профілю, яке зберігає 1 429 архівних фондів (314 824 одиниці зберігання), 201 251 примірник друкованих видань та 12 197 музейних предметів.

Архівно-музейна колекція установи відображає історію української національної культури як складової частини Всесвітнього культурного надбання. Вагомою частиною цього надбання є спадщина наших сучасників. У березні 2020 року виповнилося 90 років від дня народження українського художника, графіка, скульптора, оформлювача Адольфа Григоровича Ошерова. Подією, яку важко переоцінити, став подарунок художника Батьківщині – Адольф Григорович, який нині проживає у Німеччині, передав на державне зберігання 485 музейних предметів та низку архівних документів. Це одна з найбільших колекцій, яку отримували українські музеї за останні роки. Найціннішим даром став magnum opus художника – цикл ілюстрацій до давньоєврейської духовної та літературної пам’ятки «Агада», який налічує 140 робіт, виконаних у особливій авторській техніці пастелі. Це найбільша з нині відомих серій ілюстрацій до «Агади» у світі.

Організаційні роботи з перевезення мистецької колекції з Німеччини до України тривали кілька років. Лише завдяки спільним зусиллям Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, Державної архівної служби України, Посольства України в Німеччині, ЦДАМЛМ України архівно-музейна збірка, турботливо упорядкована Адольфом Ошеровим та його дружиною Діною Єзріль, влітку 2019 року нарешті прибула до Києва. Відтак почалися роботи з її опрацювання.

Музейними предметами в ЦДАМЛМ України опікується окремий підрозділ – сектор зберігання та обліку музейних предметів. Саме його працівники здійснили інвентаризацію переданої колекції. Під час первинної реєстрації кожен предмет ретельно оглядають, заносять до книги обліку та фіксують основні його характеристики. Розгорнута атрибуція здійснюється під час повної наукової інвентаризації, що є надзвичайно важливою частиною початку музейного життя мистецьких творів. Інколи під час цієї роботи стаються справжні відкриття. Не стало виключенням і надходження від Адольфа Ошерова. Під час обмірів пастельних та акварельних творів художника на фіксаційному картоні, який допомагає утримувати роботи в рамах під склом, були знайдені ескізні проєкти, над якими свого часу працював Адольф Ошеров. Відтепер і вони доступні для вивчення.

Наразі роботи по упорядкуванню колекції наближаються до завершення і ми із задоволенням запрошуємо вас на онлайн виставку. Архівно-музейне зібрання не лише веде нас до «Мистецької галереї українського митця», а й репрезентує його образ. Тож, ви побачите:

  • фото і автопортрет Адольфа Ошерова;
  • яскраві та емоційні ілюстрації до «Агади»;
  • гостропроблемні та трагічні сюжети років Великого терору, Другої світової війни, Голокосту, втілені у дерев’яній скульптурі та графіці;
  • жанрові сценки з єврейського побуту та біблійні сюжети, відтворені у керамічній скульптурі малої форми;
  • мальовничі краєвиди України і Німеччини.

The special mission of our institution is to constantly replenish the archival and museum collection and promote the best achievements of Ukrainian art. The Central State Archive-Museum of Literature and Art (CSAMLA of Ukraine) is one of the largest archival repositories in Europe of literary and artistic profile that stores 1 429 archival fonds (314 824 storage units), 201 251 copies of printed publications and 12 197 museum objects.

The archive-museum collection reflects the history of Ukrainian national culture as an integral part of the World Cultural Heritage. An important part of this heritage is the heritage of our contemporaries. March 2020 marked the 90th anniversary of Ukrainian artist, illustrator, sculptor, designer Adolf Osherov. An event, that is difficult to overestimate, was the artist’s gift to his Motherland – the artist, who now lives in Germany, handed over 485 museum objects and a number of archival documents for state storage. This is one of the largest collections received by Ukrainian museums in recent years. The most valuable gift was the artist’s magnum opus – a series of illustrations to the ancient Jewish spiritual and literary monument «Aggadah», which includes 140 works made in a special author’s pastel technique. This is the largest of the currently known series of illustrations to «Aggadah» in the world.

Organizational work on the transportation of the art collection from Germany to Ukraine lasted several years. Only thanks to the joint efforts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the State Archival Service of Ukraine, the Embassy of Ukraine in Germany and the CSAMLA of Ukraine, the collection, carefully arranged by Adolf Osherov and his wife Dina Ezril, finally arrived in Kyiv in the summer of 2019. Then the work on its processing began.

For that matter, there’s a special separate department in the CSAMLA of Ukraine, which takes care of museum objects – the sector of storage and accounting of museum objects. Its staff members carried out the inventory of the transferred collection. During the initial registration, each item was carefully inspected, entered in the book of record, as well as their main distinguishing features were identified and captured. Detailed attribution is to be carried out during a complete scientific inventory, and that’s an extremely important part of the beginning of the museum’s life of the artworks, and sometimes, one comes across real discoveries during this work. And so, accession of Adolf Osherov’s works was no exception. During the measurements of pastel and watercolour drawings on fixation cardboard (which helps to keep the works in frames under glass) Adolf Osherov’s sketch projects were found. From now on, they are available for study as well.

At the moment work on organizing the collection is close to its end and we are pleased to invite you to an online exhibition. The archival-museum collection not only leads us to the «Art Gallery of the Ukrainian artist», but also represents his image. As a result, you will see:

  • photo and self-portrait of Adolf Osherov;
  • bright and emotional illustrations to «Aggadah»;
  • acute and tragic scenes of the years of the Great Terror, World War II, the Holocaust, embodied in wooden sculpture and graphics;
  • genre scenes from Jewish life and biblical stories, recreated in a ceramic small-scale sculpture;
  • picturesque landscapes of Ukraine and Germany.